Algemene Voorwaarden 2MW

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je inschrijving voor een cursus of coaching door 2MW. Door middel van je inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen jou en 2MW | Muriel Warners te Zaandam.


Annuleren of verzetten

Je dient het cursusgeld voor aanvang van de cursus aan 2MW te betalen. De betaling voor de coaching is achteraf. Annuleren van de cursus of coaching is kosteloos mogelijk binnen 14 dagen, tenzij de cursus of coaching al in die week plaatsvindt of al is aangevangen. In dat geval is restitutie niet meer mogelijk.

Annuleren kan alleen per e-mail aan:

info@murielwarners.nl

onder vermelding van ‘annulering cursus/coaching’.

Bij ziekte of overmacht passen we er samen een mouw aan.

Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft 2MW het recht de cursus te annuleren of te verzetten. 2MW is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen.

Verdere aansprakelijkheid van 2MW is uitgesloten.


Strategiegesprek

Het strategiegesprek is gratis en vrijblijvend. Ik geef je na het gesprek een aanbod op maat met offerte. Pas als je dit hebt geaccepteerd zijn we in business.


Coaching

Ik span me naar beste vermogen in om het resultaat te bereiken dat we samen hebben besproken. Maar het succes van de coaching of cursus is ook afhankelijk van je eigen inzet en motivatie. Ik geef daarom geen geld terug. Wel ben ik altijd bereid naar een andere oplossing te zoeken.


Eigendomsrechten

Op alle door 2MW ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij 2MW. Je mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de cursus of coaching ten eigen behoeve gebruiken.

Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via 2MW aan jou verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2MW.


Privacy

De persoonsgegevens die je verstrekt bij inschrijving voor een cursus of coaching worden door 2MW vastgelegd. Jouw gegevens kunnen door 2MW worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van 2MW. Hierbij tracht 2MW rekening te houden met je voorkeuren en vakgebied. Indien je geen prijs stelt op deze informatie kun je je afmelden via de afmeldlink of een e-mail sturen aan info@murielwarners.nl onder vermelding van ‘afmelding informatie’. 2MW verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij 2MW daartoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Wijzigingen

2MW behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. 2MW raadt je aan deze Algemene Voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Bedrijfsnaam: 2MW
adres: Zuiddijk 166 – 1501 CS – Zaandam
Telefoon: 06-11092393
info@murielwarners.nl
www.murielwarners.nl
IBAN NL85 INGB0001881745
BTW 161305891B01
KVK 55047041